Analytical R&D
Analytical R&D
Partnerzy Partnerzy Partnerzy

ANALYTICAL R&D

Każdy nasz Klient, jego wyroby oraz problemy są traktowane indywidualnie i z należytą uwagą a Państwa zadowolenie z naszych usług stanowi podstawowy cel naszej działalności.

Zapisy na szkolenia

Regulamin szkoleń


 

REGULAMIN SZKOLEŃ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem szkolenia jest ANALYTICAL R&D z siedzibą w Łodzi; adres: ul. Juliusza Osterwy 28, 92-620 Łódź , zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego w Łodzi pod nr 0000335113, NIP 729 26 66 398, REGON: 100728253,
o kapitale zakładowym 50000zł opłaconym w całości.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2015 do odwołania.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza aplikacyjnego
na stronie Organizatora bądź kontakt mailowy lub telefoniczny z Organizatorem.
2. Wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie internetowej bądź zgłoszenie uczestnictwa w każdy inny możliwy
sposób, oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zawarcie umowy z Organizatorem.
3. Organizator zobowiązuje się do wysłania potwierdzenia zapisów Uczestników
po ukończeniu procesu rejestracji.
4. Szkolenia organizowane są według harmonogramu szkoleń i w warunkach w nim opisanych.
5. Liczba Uczestników w szkoleniu jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku minimalnej ilości zapisów, jednakże nie później
niż 4 dni kalendarzowe przed planowanym szkoleniem.
7. Szkolenia odbywają się w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń.
8. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkolenie, zgodnie z informacją zawartą w mailu potwierdzającym zgłoszenie uczestnictwa – koszt wg cennika szkoleń, pomniejszony o należny Uczestnikowi rabat, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania maila, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym szkoleniem. W szczególnych przypadkach niemożności dokonania opłaty w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.
9. Ustalona cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników.
10. Wpłat za szkolenie należy dokonać zgodnie z określonym terminem na rachunek bankowy Organizatora.
11. Uczestnik wypełniając formularz aplikacyjny zobligowany jest do podania w nim informacji zgodnych ze stanem faktycznym.
12. Każdy Uczestnik podczas szkolenia, otrzymuje materiały szkoleniowe.
13. Wszystkie materiały szkoleniowe rozdawane Uczestnikom podczas szkolenia podlegają prawom autorskim.
Rozpowszechnianie ich bez zgody Organizatora jest zabronione.

§ 3. WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i zwrotu kosztów szkolenia w ustalonym w niniejszym regulaminie terminie.
Rezygnacja w terminie nie przekraczającym 31 dni kalendarzowych poprzedzających szkolenie jest równoznaczne ze zwrotem 100% kosztów szkolenia.
Rezygnacja w terminie późniejszym niż 31 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem ale nie przekraczającym 14 dni
kalendarzowych poprzedzających szkolenie jest równoznaczne ze zwrotem 80% kosztów szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji po terminie ustalonym w § 3, pkt.1 tj. później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem zwrot kosztów
przez Organizatora nie będzie możliwy.
3. Rezygnacji ze szkolenia dokonać można poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres szkolenia@analytical.pl. Rezygnacja ze szkolenia
będzie potwierdzona przez Organizatora zwrotną informacją mailową. W przypadku jej braku po upływie dwóch dni roboczych
Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem drogą telefoniczną. Data rezygnacji (dla wyliczenia zwrotu kosztów)
równoznaczna jest z datą wysłania wiadomości mailowej przez Uczestnika.
4. Po akceptacji rezygnacji ze szkolenia Organizator zobowiązany jest zwrócić ustaloną w § 3, pkt.1 kwotę na rachunek bankowy,
z którego została dokonana wpłata nie później niż 5 dni roboczych liczonych od terminu akceptacji.
5. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu, bez terminowego zgłoszenia
i akceptacji rezygnacji przez Organizatora, zwrot kosztów nie będzie możliwy.

§ 4. ZMIANY TERMINÓW

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń jednak nie później niż 4 dni kalendarzowe przed planowanym szkoleniem.
2. W przypadku niedogodności wynikających ze zmiany terminu przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje pełen zwrot kosztów
uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić takie żądanie przed terminem planowanego szkolenia.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Każdy Uczestnik biorący udział w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę ANALYTICAL R&D Sp. z o.o.
2. Firma ANALYTICAL R&D zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych uczestników szkoleń osobom trzecim oraz innym instytucjom.
3. Uczestnicy szkolenia w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych oraz wprowadzenia w nich zmian.

§ 6. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik szkolenia ma prawo do reklamacji.
2. Reklamacje należy zgłosić Organizatorowi nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty szkolenia.
3. Organizator obowiązuje się rozpatrzyć reklamację w okresie 14 dni kalendarzowych.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie informacje na temat miejsca odbywania się szkolenia Organizator zobowiązuje się przesłać do uczestników drogą elektroniczną
wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.